LU1 - LU3   125mm,153mm,185mm Lunetten
                      Ref.    No:   LU1                 Ref.   No:   LU2            Ref.    No:   LU3        

                      DA        125 mm                 DA        156 mm           DA        183 mm

                      DI          105 mm                 DI         129 mm           DI          155 mm

                      H             10 mm                 H            10 mm            H             13 mm

                      GR         100 GR                GR          185 GR           GR         285 GR            

                      P Euro         8,95                P  Euro       11,95           P  Euro      14,95            

 

                            DA      Durchmesser außen        diameter outside                  diamètre extérieur
                            DI        Durchmesser innen         diameter inside                   diamètre intérieur
                            H         Höhe                                height                                  hauteur
                            GR      Gewicht in Gramm          weight in gram                    poids en gramme
                            P          Preis in Euro                    P   price in Euro                 P         prix en Euro