C 102    305mm/234mm Lünette

                                  Ref.   No:  C 102

                                  DA        305 mm                

                                  DI         234 mm                

                                  H           15 mm                

                                  GR         240 GR                            

                                  P Euro       38,50

                                          DA      Durchmesser außen         diameter outside                 diamètre extérieur
                                          DI        Durchmesser innen         diameter inside                   diamètre intérieur
                                          H         Höhe                                height                                  hauteur
                                          GR      Gewicht in Gramm          weight in gram                    poids en gramme
                                          P                   Preis in Euro           P   price in Euro                 P       prix en Euro